Terminarz grantów

(GWKO) Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Poznań (II grupa), Hotel Gromada, ul. Babimojska 7

Termin: 12 września 2018, 9:00-16:00

Cena: 16 zł (16 zł netto)

UWAGA!

Uczestnik pokrywa 10% ceny szkolenia w wysokości 16 zł brutto, pozostałe 90% pokrywane jest ze środków Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy na temat różnego rodzaju cyberzagrożeń (szkodliwe treści, grooming, cyberprzemoc, uzależnienie, media społecznościowe, zakupy, gry komputerowe)
 • Poznanie różnego rodzaju działań prewencyjnych, kampanii informacyjnych i profilaktycznych gotowych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Poznanie praktycznych aspektów obowiązujących przepisów prawa, dotyczących cyberzagrożeń
 • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów reagowania i przeciwdziałania w/w zagrożeniom
 • Poznanie zasad rozmowy ze sprawcą i możliwości interwencji
 • Poznanie technik i narzędzi pracy z klasami, w których doszło do cyberprzemocy
 • Poznanie i przećwiczenie elementów budujących skuteczną komunikację z uczniem doświadczającym/ stosującym cyberprzemoc
 • Uświadomienie sobie przyczyn wadliwego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, w celu lepszego rozpoznawania potrzeb psychicznych uczniów i konstruktywnego ich zaspokajania
 • Poznanie metody wykorzystania filmów fabularnych w profilaktyce cyberzagrożeń
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami (lekcja wychowawcza) w oparciu o wykorzystanie filmów fabularnych
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania różnych przejawów cyberprzemocy
 • Poszerzenie repertuaru umiejętności codziennych działań profilaktycznych ( budowanie relacji, komunikacja, dowartościowanie)

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. CYBERZAGROŻENIA

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • Przedstawienie programu szkolenia
  • Zebranie oczekiwań
  • Krótka integracja
  • Ustalenie zasad wspólnej pracy
 • 1.2 Charakterystyka zagrożeń cyberprzestrzeni - formy i rodzaje:
  • Czym jest cyberprzestrzeń?
  • Zagrożenia o charakterze społeczno-wychowawczym: szkodliwe i nielegalne treści, child grooming, seksting, agresja elektroniczna, nadużywanie internetu, zakupy, gry komputerowe)
  • Zagrożenia technologiczne (włamania na strony, drive By download, BotNety)
  • Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci- podstawowe pojęcia i definicje
  • Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu – nowe zagrożenia te same mechanizmy
  • Przyczyny cyberproblemów u dzieci i młodzieży (przyczny indywidualne, społeczne związanie z rodzicami, rówieśnikami, szkołą oraz przyczyny związane z mediami)

II. CYBERPRZEMOC

 • 2.1 Cyberprzemoc- charakterystyka zjawiska:
  • Rodzaje przemocy elektronicznej ze względu na swoją specyfikę i ze względu na typ ofiary
  • Specyfika przemocy cyfrowej – ujęcie psychologiczne
  • Czym cyberprzemoc różni się od klasycznej przemocy
  • Formy i rodzaje cyberprzemocy (seksting, happy slapping etc.)
 • 2.2 Ofiara, świadek i sprawca cyberprzemocy – jak pomóc uczniom doświadczającym/ obserwującym/stosującym mobbing w sieci?:
  • Struktura klasy i role uczniów zaangażowanych w cyberprzemoc
  • Kozioł ofiarny w popkulturze – do czego „potrzebujemy” przemocy
  • Typy sprawców, sytuacja ofiary, mechanizmy działania
  • Konsekwencje doświadczania cyberprzemocy
  • Struktura klasy i role uczniów zaangażowanych w cyberprzemoc
  • Czego potrzebuje ofiara cyberprzemocy, jak z nią rozmawiać, jak udzielać wsparcia?
  • Blokady komunikacyjne utrudniające zrozumienie sytuacji
  • Jak pracować ze sprawcą cyberprzemocy?
 • 2.3 Cyberprzemoc w szkole - działania prewencyjne i procedury reagowania:
  • Szkolny system reagowania na cyberprzemoc – co zrobić krok po kroku
  • Pomoc dla ofiary cyberprzemocy
  • Działania dla sprawcy cyberprzemocy
  • Gdzie , kiedy i jak szukać pomocy ?
  • Cyberprzemoc w świetle prawa - obowiązki nauczyciela, wychowawcy, dyrektora, pedagoga/psychologa szkolnego w sytuacji wystąpienia zjawiska cyberprzemocy

III. CYBERŚWIAT (cyberuzależnienie, media społecznościowe)

 • 3.1 Cyberświat - nie daj się wciągnąć:
  • Uzależnienie chemiczne vs cyberuzależnienie - różnice i podobieństwa
  • ZUI – zespół uzależnienia od internetu- charakterystyka zjawiska, przyczyny występowania i symptomy rozpoznania
  • Racjonalne vs nadmierne korzystanie z Internetu - gry, zakupy, kontakty towarzyskie - jak stawiać granice sobie i swoim uczniom?
 • 3.2 Życie realne vs życie wirtualne- zagrożenia mediów społecznościowych:
  • Czym są media społecznościowe - Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter
  • Relacje z innymi w erze cyfrowej
  • Media społecznościowe a poczucie tożsamości, wyrażanie siebie i poszukiwanie aprobaty
  • Prywatność w mediach społecznościowych
  • Nawiązywanie relacji w mediach społecznościowych (niebezpieczne kontakty, child grooming)
  • Catfish - nowa generacja oszustów facebookowych
  • Psychiczni manipulatorzy (stalking w mediach społecznościowych)
  • Kontakt czy kontrola - jak pomóc młodym ludziom bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych?

IV. PRZECIWDZIAŁANIE CYBERZAGROŻENIOM

 • 4.1 Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych - interwencja, profilaktyka i zabezpieczenia sprzętowe:
  • Cyberprzemoc
  • Seksting
  • Niebezpieczne kontakty online
  • Nielegalne i szkodliwe treści
  • Nadmierne korzystanie z Internetu/nowoczesnych technologii
  • Współpraca szkoły z policją, sądem rodzinnym, PCPRem, OPSem i innymi instytucjami
 • 4.2 STOP cyberzagrożeniom - rola wychowawcy/nauczyciela w przeciwdziałaniu cyberproblemów:
  • Jak „cyfrowy tubylca” może skutecznie porozumieć się z „cyfrowywm imigrantem”? - jak rozmawiać z młodymi ludźmi na temat cyberproblemów
  • Kim jest kompetentny nauczyciel – profilaktyk?
  • Podstawowe narzędzia/ techniki służące porozumieniu (FUKO, odzwierciedlenia, pytania otwarte, dowartościowania)
 • 4.3 Współpraca szkoły z rodzicami jako istotny element prewencji i interwencji wobec cyberproblemów:
  • Przekazywanie informacji o problemach dziecka jako sytuacja zagrażająca dla opiekunów
  • Przekazanie informacji w rozmowie i na piśmie, ustalenie zasad współpracy, sposoby monitorowania działań opiekunów – zasady i dobre praktyki
  • Interwencje w sytuacji braku współpracy – korzyści i ograniczenia wnioskowania o wgląd w sytuacje rodzinną

V. BEZPIECZNY INTERNET

 • 5.1 Film jako forma psychoedukacji i profilaktyki:
  • Projekcja fragmentu filmu (warsztat filmowy)
  • Zagadnienia poruszane na warsztacie – emocjonalny odbiór fragmentów filmowych, postawy bohaterów, nazywanie zachowań ryzykownych, identyfikacja z poszczególnymi postaciami, wyjaśnianie zachowań poszczególnych postaci, poszukiwanie rozwiązań, przeniesienie na grunt osobistych doświadczeń
  • Zasady prowadzenia profilaktycznych warsztatów filmowych krok po kroku
  • Zastosowanie metody w pracy z zachowaniami ryzykownymi w szkole – sesja pytań i odpowiedzi
 • 5.2 Bezpieczeństwo w sieci i mediach społecznościowych:
  • Analiza szkolnych case’ów związanych z cyberproblemami - ćwiczenie umiejętności reagowania, planowania działań i rozmowy z ofiarą i sprawcą cyberzagrożeń
  • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 • 5.3 Dobry i bezpieczny Internet - inspiracje mądrego i bezpiecznego wykorzystania Internetu na rzecz dzieci i młodzieży:
  • Przegląd rekomendowanych programów i działań profilaktycznych
  • Kampanie informacyjne
 • 5.4 Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • Podsumowanie treści szkolenia, pomysły na praktyczne wdrożenie
  • Sesja pytań i odpowiedzi – doprecyzowanie i wyjaśnienia kwestii problemowych
  • Ewaluacja

Prowadzący

 • Marzena Kowalczyk - psycholog, doświadczony trener, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc, uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, motywowania , radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego); współpracuje z wieloma instytucjami szkoleniowymi z całej Polsk; prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgłoszenia

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl