Terminarz grantów

(GSKO) Kształtowanie kompetencji językowych uczniów na wszystkich przedmiotach w celu komunikowania się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Bytom (III grupa) - NOWY TERMIN, Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c

Termin: 7 listopada 2018, 9:00-13:30

Cena: 0 zł (0 zł netto)

Zgłoszenie na listę rezerwową

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • scharakteryzować elementy kodu, którym jest język, w tym wiedzę o przejawach językowej grzeczności (i jej braku) oraz praktycznie tę wiedzę wykorzystywać
 • planować ćwiczenia rozwijające kompetencje: językową, komunikacyjną i tekstową
 • wymienić najczęstsze rodzaje błędów językowych popełnianych przez uczniów w arkuszach egzaminacyjnych i odnieść tę wiedzę do umiejętności swoich uczniów oraz do stopnia realizacji podstawy programowej
 • kształtować wrażliwość i świadomość językową u swoich uczniów

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Wielofunkcyjność języka jako narzędzia umożliwiającego skuteczne porozumiewanie się:
  • elementy językowego kodu (style językowe; sposoby nawiązywania i podtrzymywania kontaktu),
  • funkcje tekstów językowych
 • Ćwiczenie kompetencji komunikacyjnej:
  • sytuowanie ucznia w roli nadawcy, odbiorcy, obserwatora, analizatora cech danej wypowiedzi.
  • analiza komunikatów pod kątem: kto mówi (pisze), co, o czym, po co, jakim środkiem (gatunkiem mowy), do kogo i z jakim skutkiem, w jakiej sytuacji? - styl stosowny/niestosowny
 • Cele szczegółowe w podstawie programowej odnoszące się do kształtowania kompetencji językowych uczniów w celu komunikowania się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały:
  • sprawne posługiwanie się językiem polskim w świetle podstawy programowej (różne przedmioty, różne poziomy edukacyjne)
  • sprawność językowa uczniów a wyniki egzaminów doniosłych
  • kompetencja językowa nauczyciela i jego uczniów
 • Jak kształcić język ucznia, wykorzystując językowy savoir-vivre? (związki łączące język i wartości - etyczny wymiar porozumiewania się; etykieta językowa, etyka słowa, próby manipulacji):
  • rodzime normy grzecznościowe w konfrontacji z normami charakterystycznymi dla innych kultur
  • komunikowanie się bezpośrednie i z wykorzystaniem medium (SMS, email, telefon)
  • budowa form adresatywnych
  • zmiany w obowiązujących zasadach

Prowadzący

 • dr Stefania Jagło - doświadczony trener i wykładowca; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE (sprawdzian, egzamin gimnazjalny, matura z j. polskiego); konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Opolu; redaktor kwartalnika metodycznego „Modelowe Nauczanie”; autorka programu nauczania języka polskiego w szkole podstawowej; autorka wielu artykułów i publikacji; współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia, które od 2005 r. prowadzi szkołę podstawową; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Brak miejsc. Przepraszamy. Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl