Terminarz grantów

(GZKO) Uczeń trudny czy zagubiony nauczyciel? Na czym bazować, jak planować działania wychowawcze, gdzie szukać wsparcia, jak rozwiązywać problemy

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Koszalin (III grupa), Hotel Gromada, ul. Zwycięstwa 20-24

Termin: 14 listopada 2018, 9:00-17:00

Cena: 0 zł (0 zł netto)

Zgłoszenie na listę rezerwową

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Zrozumienie różnicy pomiędzy koncentracją na ocenie ucznia, interpretacji jego zachowania, a samym jego zachowaniu
 • Zrozumienie jak ważne jest właściwe, modelujące zachowanie nauczyciela w reakcji na trudne zachowania uczniów
 • Uświadomienie własnego, nawykowego reagowania na niepożądane zachowania uczniów
 • Zrozumienie, co powoduje eskalację sytuacji problemowej, a co sprzyja jej wygaszeniu
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, samouspokajania, odraczania reakcji i akceptowania dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych
 • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów reagowania w obliczu niepokojących lub problemowych zachowań ucznia
 • Poszerzenie umiejętności formułowania komunikatów motywujących do zmiany zachowań
 • Uświadomienie wagi współpracy z innymi (nauczycielami, szkolnymi specjalistami, rodzicami, konsultantami z poza szkoły) w skutecznym radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów z terenu województwa zachodniopomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Trudne zachowania uczniów

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • Przedstawienie programu szkolenia, czasu pracy i ustalenie zasad współpracy
  • Zapoznanie się i krótka integracja uczestników
  • Zebranie oczekiwań uczestników
 • 1.2 Specyfika sytuacji trudnych:
  • Trudny uczeń – trudne zachowania – korzyści i zagrożenia koncentracji na ocenie ucznia, interpretacji jego zachowania, a samym jego zachowaniu
  • Analiza trudnego zachowania – jak, po co i dlaczego (przyczyny i funkcje zachowań niepożądanych)
  • Typowe reakcje nauczycieli na trudne zachowania uczniów, ich skuteczność i konsekwencje – eksperyment behawioralny
  • Autodiagnoza własnego, najczęstszego sposobu reagowania na trudne zachowania – kwestionariusz
 • 1.3 Postawy osób dorosłych wobec trudnych zachowań oraz ich konsekwencje na podejmowanie skutecznych działań i poczucie wpływu:
  • Konsekwencje emocjonalne i behawioralne kontaktu z uczniem z zachowaniami trudnymi dla dorosłych
  • Czynniki sprzyjające eskalacji i wygaszaniu sytuacji problemowych
  • Szybkie sposoby radzenia sobie z emocjami, metody samouspokajania: postawa dominacji, przerwanie reakcji odruchowych, wykorzystanie oddechu i wydechu
  • Dłuższe sposoby rozwijania większej akceptacji na dyskomfort psychiczny: uważność, identyfikowanie własnych „gorących myśli” i umiejętność dystansowania się wobec nich

II. Konstruktywne reakcje nauczyciela

 • 2.1 Rola i zadania nauczyciela, wychowawcy, psychologa, pedagoga:
  • Zakres obowiązków oraz podział odpowiedzialności pomiędzy różnych specjalistów pracujących na terenie szkoły
  • Konsekwencje niejasności w podziale zadań
 • 2.2 Metody pozytywnego radzenia sobie z trudnymi zachowaniami:
  • Omówienie wybranych sposobów reagowania: ignorowanie zachowań świadczących o niedojrzałości emocjonalnej, wykorzystanie efektu zaskoczenia i/lub poczucia humoru, asertywne komunikaty na forum klasy lub w indywidualnej rozmowie z uczniem
  • Wybór najbardziej skutecznego sposobu działania
 • 2.3 Asertywne komunikaty na forum klasy i indywidualna rozmowa z uczniem:
  • Wykorzystanie modelu informacji zwrotnej (Fakt-Uczucie-Konsekwencje-Oczekiwanie, konstruktywna konfrontacja) w pierwszej reakcji na obserwowane problemy
  • Uprawomacnianie emocji podczas rozmowy jako sposób redukcji napięcia emocjonalnego u ucznia
  • Prowadzenie rozmowy w kierunku poszukiwania naturalnej sieci wsparcia i zachęcania do współpracy z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego – pytania otwarte, podsumowania, szanowanie oporu i autonomii
 • 2.4 Współpraca z opiekunami prawnymi ucznia:
  • Sposób rozmowy z uczniem na temat poinformowania rodziców o zachowaniach problemowych oraz możliwe trudności – zasady i dobre praktyki
  • Przekazywanie informacji o problemach dziecka jako sytuacja zagrażająca dla opiekunów
  • Przekazanie informacji w rozmowie i na piśmie, ustalenie zasad współpracy, sposoby monitorowania działań opiekunów – zasady i dobre praktyki
  • Interwencje w sytuacji braku współpracy – korzyści i ograniczenia wnioskowania o wgląd w sytuacje rodzinną

III. Motywowanie do zmiany niepożądanych zachowań

 • 3.1 Natura motywacji wewnętrznej:
  • Typowe sposoby motywowania uczniów i ich ograniczenia
  • Elementy składowe motywacji wewnętrznej – ważność, zdolność i gotowość do podjęcia konkretnego działania i zmiany zachowania
 • 3.2 Wzmacnianie ważności, zdolności i gotowości ucznia:
  • Ważność – pytania odbierające i dodające motywacji
  • Zdolność – pozytywne podsumowania, pochwały, ZPP (Zauważ-Porozmawiaj-Pochwal), zastosowanie różnych sposobów chwalenia w konkretnych sytuacjach, informowanie i dawanie rad
  • Gotowość – dzielenie działań na etapy, plany, kontrakty z uczniem

IV. Poszukiwanie wsparcia i pomocy

 • 4.1 Wsparcie dla nauczycieli:
  • Superwizje i wzmacnianie zdrowia psychicznego nauczycieli i rodziców – programy MEN i MZ, dobre praktyki
  • Punkty i telefony konsultacyjne
 • 4.2 Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • Podsumowanie treści szkolenia, pomysły na praktyczne wdrożenie
  • Pytań i odpowiedzi – doprecyzowanie i wyjaśnienia kwestii problemowych
  • Informacja zwrotna od uczestników i trenera
  • Ewaluacja

Prowadzący

 • Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener; prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli; członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych; współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, w ramach którego prowadzi grupę wsparcia dla rodzin po stracie; publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”; prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczące m.in. pracy z osobami zagrożonymi podjęciem próby samobójczej; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Brak miejsc. Przepraszamy. Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl