Terminarz grantów

(GLKO) Zadania dyrektora szkoły – sprawne zarządzanie, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Biała Podlaska, Hotel Polonia, Grabanów 49D

Termin: 8 października 2018, 9:00-15:30

Cena: 0 zł (0 zł netto)

Zgłaszam udział

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Podniesienie poziomu wiedzy nt. kluczowych zadań i kompetencji osób zajmujących stanowiska kierownicze - dyrektora szkoły/placówki
 • Zwiększenie poziomu świadomości z zakresu odpowiedzialności jaką ponosi dyrektor szkoły/placówki z tytułu niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków, zgodnie z powierzonym stanowiskiem
 • Wzrost świadomości w aspekcie partycypacyjnej roli dyrektora jako organizatora pracy zespołowej
 • Zapoznanie z przykładami dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań z zakresu sprawnego zarządzania szkoła/placówką
 • Aktualizacja wiedzy i wzrost kompetencji dotyczącej prawnych aspektów współpracy z rodzicami
 • Zapoznanie z obowiązkami dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych w szkole w kontekście przepisów o dostępie do informacji publicznej – praktyczne rozwiązania szkolne
 • Wzrost kompetencji w zakresie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w warunkach szkoły lub placówki

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa lubelskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Zadania, obowiązki i odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły

 • Przedstawienie treści szkolenia, zasad pracy i programu szkolenia, poszczególnych modułów
 • Wprowadzenie w problematykę szkolenia
 • Diagnoza kompetencji własnych
 • Analiza przepisów prawa w zakresie obowiązków i zadań dyrektora
 • Analiza przypadków oraz przykłady dobrych praktyk
 • Omówienie prawnych aspektów odpowiedzialności prawnej dyrektora
 • Analiza przypadków oraz wymiana dobrych praktyk
 • Przedstawienie modelu „Przywództwa Edukacyjnego” ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji - jako kierunku zmian zarządzania szkołą

II. Współpraca z rodzicami w świetle obowiązujących przepisów prawa

 • Analiza prawna zapisów prawnych dotyczących współpracy szkoły lub placówki z rodzicami uczniów
 • Rola i zadania Rady Rodziców oraz tryb jej wyboru
 • Dokumenty Rady Rodziców
 • Finansowanie działalności Rady Rodziców
 • Uprawnienia Dyrektora szkoły w kontekście działalności Rady Rodziców

III. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce szkolnej dyrektora

 • Podstawowe zasady stosowania KPA
 • KPA w praktyce szkolnej
 • Postepowanie administracyjne
 • Decyzja administracyjna a decyzja kierownicza
 • Konstrukcja decyzji administracyjnej
 • Tryb odwoławczy

IV. Ochrona danych osobowych w szkole i podstawy prawne ich przetwarzania

 • Obowiązki dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych w szkole wynikające z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji publicznej – praktyczne rozwiązania szkolne
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań ochrony danych osobowych w szkole

V. Zakończenie konferencji

 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Podsumowanie najważniejszych kwestii
 • Zebranie informacji zwrotnej
 • Ewaluacja

Prowadzący

 • Mariusz Bochenek - wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, konsultant i ekspert MEN i ORE w zakresie projektów systemowych; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO); trener szkoleń oświatowych (certyfikat Akademii Trenerów); prowadzi wysoko oceniane przez uczestników liczne szkolenia i warsztaty dla pracowników oświaty

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych). W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa lubelskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 80 zł brutto od osoby.
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl