Terminarz grantów

(GSKO) Awans zawodowy nauczycieli a efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Częstochowa (III grupa), Hotel Grand, ul. Drogowców 8

Termin: 30 listopada 2018, 9:00-17:00

Cena: 0 zł (0 zł netto)

Zgłaszam udział

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Analizowanie przepisów prawa pod kątem awansu zawodowego, w tym zadań oraz obowiązków nauczyciela i opiekuna stażu
 • Doskonalenie umiejętności diagnozowania osiąganych efektów kształcenia i wykorzystywania wniosków w podnoszeniu jakości pracy szkoły
 • Poznanie i doskonalenie aktywizujących metod i form pracy z uczniem sprzyjających podniesieniu efektów kształcenia
 • Uświadomienie wpływu rozwoju zawodowego nauczyciela na jakość pracy szkoły, w szczególności na uzyskiwane efekty kształcenia

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Awans zawodowy nauczyciela – podstawy prawne:
  • przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem, zakończeniem stażu i złożeniem wniosku o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego
  • kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela uwzględniającej dorobek zawodowy za okres stażu
  • zadania opiekuna stażu
 • Efekty kształcenia w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły:
  • efekty kształcenia jako wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
  • jakość pracy szkoły a kompetencje nauczycieli
  • diagnozowanie osiąganych efektów kształcenia a wyższa jakość pracy szkoły
  • planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w kontekście jakości jej pracy
  • organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, w tym w zakresie indywidualizacji nauczania
  • przygotowanie do prowadzenia lekcji otwartych i dokonywanie ich ewaluacji
 • Metody i formy pracy sprzyjające podniesieniu efektów kształcenia:
  • wybrane metody aktywizujące
  • wspieranie motywacji ucznia
  • kształtowanie kompetencji kluczowych
  • wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych
 • Awans zawodowy a rozwój osobowy nauczyciela:
  • awans zawodowy: obowiązek czy potrzeba?
  • wpływ rozwoju osobowego nauczyciela na proces nauczania i wychowania
  • podejmowanie nowych wyzwań zawodowych po zakończeniu stażu

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych). W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 200 zł brutto od osoby.
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl