Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
III Krajowa Konferencja Szkół Specjalnych

III Krajowa Konferencja Szkół Specjalnych

Data: 29 marca 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Warszawa Centrum
Adres: Pl. Powstańców Warszawy 2

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone codziennemu funkcjonowaniu szkół specjalnych. Tegoroczny program konferencji będzie poświęcony:

 • wyjaśnieniu licznych wątpliwości, które narosły po wdrożeniu reformy oświaty, a dotyczą kształcenia dzieci niepełnosprawnych,
 • a także relacjom pomiędzy nauczycielem i rodzicem, czyli m.in. skutecznym metodom radzenia sobie z przekazywaniem rodzicom informacji o problemach z ich dziećmi.

Wszystkie zajęcia poprowadzą wysokiej klasy specjaliści, z m. in. dużym doświadczeniem w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego.

Program

29 marca 2019 r. (piątek)
10.00 – 11.30
Kształcenie specjalne - pytania i wątpliwości po wdrożeniu reformy oświaty (część I):
 • liczba uczniów w oddziale
 • rodzaje oraz formy zajęć rewalidacyjnych
 • zajęcia rewalidacyjne a zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne

Joanna Wrona (wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych; nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty; ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w latach 2008–2015 współautorka zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami; współtwórca oraz recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej; obecnie wicedyrektor szkoły specjalnej)

11.30 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Kształcenie specjalne - pytania i wątpliwości po wdrożeniu reformy oświaty (część II):
 • opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • zajęcia organizowane w formie indywidualnej
 • formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom objętym kształceniem specjalnym
 • indywidualne teczki uczniów
 • ważność orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Joanna Wrona (wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych; nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty; ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w latach 2008–2015 współautorka zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami; współtwórca oraz recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej; obecnie wicedyrektor szkoły specjalnej)

13.30 – 14.30 przerwa obiadowa
14.30 – 16.30
Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?:
 • strategie radzenia sobie w relacjach z rodzicami przez szkołę
 • pozycja komunikacyjna w relacji z rodzicem i jej konsekwencje dla współpracy
 • 6 zasad którymi charakteryzuje się dobrze prowadzona rozmowa o trudnościach z dzieckiem
 • asertywne ramy relacyjne w komunikacji z rodzicem
 • pole minowe konsultacji z rodzicami
 • standard postępowania przez nauczycieli wobec rodziców zapobiegający zaognieniu sytuacji trudnych

Paweł Pienkiewicz (psycholog, psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny; jako trener pracował w obszarze pomocy społecznej oraz w oświacie, w tym jako dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli; stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami administracji publicznej; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, profilaktyki mobbingu w organizacji, radzenia sobie z agresją, pracy z rodziną dysfunkcyjną, rozwijania umiejętności wychowawczych; współprowadzi konsultacje superwizyjne dla zespołów wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.