Terminarz szkoleń otwartych

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Zmiany w kształceniu zawodowym we wszystkich typach szkół i placówek zawodowych

Miejsce: miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie, Gdańsk
Termin:6 marca 2019 w godz. 9:00-14:00

Do zapłaty:   Zniżka:

Uczestnik szkolenia

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane odbiorcy

Odbiorca to szkoła, przedszkole, inna placówka oświatowa.

Nazwa zakładu pracy
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Dane nabywcy

Nabywca to organ prowadzący posiadający numer NIP lub inny podmiot płacący za szkolenie.

Nazwa
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
NIP

Uwagi

Zapoznałem/Zapoznałam się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Badań w Oświacie (sekcja: Ważne informacje na stronie głównej).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi szkoleniowej.

Jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą. Oświadczam także, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania (sekcja: Ważne informacje na stronie głównej).

Zobowiązujemy się dokonać płatności za udział w szkoleniach przelewem na konto podane w fakturze VAT, która zostanie dostarczona podczas szkolenia, w terminie najpóźniej na 7 dni od daty jej otrzymania. W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem zobowiązujemy się do pokrycia jego kosztów.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.
 

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl