Terminarz szkoleń otwartych

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Warsztaty online: Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?

Miejsce: Online 8, Online 8
Termin:28 maja 2020 w godz. 18:00-20:15

Do zapłaty:   Zniżka:

Uczestnik szkolenia

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Dane odbiorcy

Odbiorca to szkoła, przedszkole, inna placówka oświatowa.

Nazwa zakładu pracy
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Dane nabywcy

Nabywca to organ prowadzący posiadający numer NIP lub inny podmiot płacący za szkolenie.

Nazwa
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
NIP

Uwagi

 • Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Badań w Oświacie (http://www.ibo.edu.pl/warunki_uczestnictwa/).
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi szkoleniowej.
 • Jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą. Oświadczam także, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania (http://www.ibo.edu.pl/warunki_uczestnictwa/).
 • Zobowiązuję się:
  • dokonać płatności za udział w szkoleniu, przelewem, zgodnie z warunkami podanymi w fakturze, która zostanie mi dostarczona listem elektronicznym przed/w trakcie (szkolenia stacjonarne) lub po szkoleniu (szkolenia online);
  • do pokrycia kosztów uczestnictwa w wypadku: rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż na 3 dni (szkolenia stacjonarne) lub 2 dni (szkolenia online) przed rozpoczęciem szkolenia; braku dostarczenia pisemnej rezygnacji z udziału w ww. terminach.
 • Akceptuję fakt, iż:
  • brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu i będzie skutkował obciążeniem mnie pełną opłatą konferencyjną;
  • przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone wyłącznie listem elektronicznym, przesłanym na podane wyżej adresy e-mail;
  • max na 5 dni (szkolenia stacjonarne) lub 1 dzień (szkolenia online) przed rozpoczęciem szkolenia otrzymam dodatkowe potwierdzenie uczestnictwa, zawierające wszystkie informacje merytoryczne i organizacyjne (w tym niezbędne linki, hasła dostępowe itp.).

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl