Terminarz szkoleń otwartych

Nowe statuty - nowe wyzwania dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Warszawa, miejsce zajęć zostanie podane w terminie późniejszym

Termin: 18 października 2017, 10:00-15:00

Cena: 290 zł (290 zł netto)

Zgłaszam udział

Zapisy w nowej ustawie oraz brak rozporządzenia w sprawie statutów ramowych szkół i przedszkoli, a także uregulowanie niektórych (dotąd regulowanych w statutach) spraw wprost w rozporządzeniach, stawia przed autorami nowych statutów lub nowelizacji dotychczasowych poważne wyzwania. W obecnej sytuacji należy:

 • odrzucić dotychczasowy sposób myślenia o statutach, często sugerowany lub wręcz narzucany przez wizytatorów itp.,
 • uwypuklić normatywną rolę statutu w szkole,
 • dostrzec jego istotne znaczenie w tworzeniu takich dokumentów jak plan finansowy, arkusz organizacyjny, uchwały rady pedagogicznej czy zarządzenia dyrektora, a także w procesie nadzoru pedagogicznego oraz w innych czynnościach (np. w nagradzaniu pracowników).

Refleksja nad tymi i innymi zagadnieniami jest niezbędna, aby nowy statut odpowiednio przygotować, uchwalić, nadzorować i wdrożyć w praktykę szkolną.

Cele szkolenia

 • Omówienie niezbędnych zmian w statutach szkół/placówek oświatowych, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego w Polsce
 • Poniższe szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.
 • Książkę prof. Antoniego Jeżowskiego pt. Statut konstytucją szkoły można zamówić tutaj.
 • Adresaci

  • dyrektorzy szkół podstawowych, przedszkoli i placówek oświatowych
  • osoby odpowiedzialne w szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych za przygotowanie/aktualizację statutów
  • wizytatorzy kuratoriów oświaty

  Program szkolenia

  • Miejsce statutu szkoły, przedszkola i placówki w systemie prawa powszechnie obowiązującego
  • Nowe rozwiązania ustawowe w sprawach statutów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
  • Nowe uregulowania pozastatutowe (obecnie znajdujących się w ustawach i w rozporządzeniu)
  • Zawartość statutu
  • Uwagi o redagowaniu treści – zasady techniki prawodawczej
  • Dyskusja, pytania i odpowiedzi/konsultacje z wykładowcą/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Prowadzący

  • Antoni Jeżowski - doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i in.; ekspert Instytutu Badań w Oświacie; autor ponad 250 artykułów oraz kilkunastu książek i broszur z zakresu finansów publicznych i zarządzania oświatą (wśród nich: "Statut konstytucją szkoły", "Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej", "Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej”), wpisany na listę europejskich ekonomistów oświaty European Expert Network on Economics of Education; były redaktor naczelny miesięcznika "Dyrektor Szkoły", a obecnie członek jego rady programowej

  Zgłoszenia

  Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

  Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

  Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

  Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

  Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

  Zapraszamy także do zapoznania się z:

  Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl