Terminarz szkoleń otwartych

Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Warszawa, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 29 listopada 2017, 10:00-15:00

Cena: 290 zł (290 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Poznanie praktycznych, psychologicznych zasad skutecznego wpływania na postawy i zachowanie uczniów, bez wykorzystywania manipulacji i gróźb, a z uwzględnieniem wpływu wychowawczego budującego autorytet nauczyciela
Poniższe szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Program szkolenia

 • Refleksja nad kwestią autorytetu nauczyciela współcześnie – jaki jest jego pożądany i możliwy do uzyskania kształt w relacji ze współczesnym uczniem
 • Kluczowe zasady kreowania własnego wizerunku, doboru stroju i niewerbalnych aspektów komunikacji, w tym zarządzania przestrzenią podczas prowadzenia lekcji, dla kształtowania autorytetu w roli nauczyciela
 • Psychologiczne zasady skutecznego wpływania na postawy i zachowanie uczniów bez wykorzystywania manipulacji i gróźb, a z uwzględnieniem wpływu wychowawczego budującego autorytet nauczyciela
 • Postawy i zachowani nauczycieli zwiększające i „nadszarpujące” autorytet nauczyciela w świetle badań wśród dzieci i młodzieży zobrazowane fragmentami filmowymi
 • Zagadnienie podmiotowości ucznia i nauczyciela w tworzeniu relacji opartych o autorytet
 • Rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych zwiększające podmiotowość i autorytet w relacji uczeń – nauczyciel (przygotowane studium przypadków oraz przykłady uczestników szkolenia)
 • Wzmacniające autorytet nauczyciela techniki reagowania na konfrontacyjne/prowokacyjne zachowania uczniów oraz omówienie ograniczeń i możliwych, negatywnych konsekwencji ich stosowania
 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi/konsultacje z wykładowcą/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Paweł Pienkiewicz - psycholog, trener, terapeuta rodzinny; jako trener pracował w obszarze pomocy społecznej oraz w oświacie, w tym jako dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli; stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, WYG International, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami administracji publicznej; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, profilaktyki mobbingu w organizacji, radzenia sobie z agresją, pracy z rodziną dysfunkcyjną, rozwijania umiejętności wychowawczych; współprowadzi konsultacje superwizyjne dla zespołów wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl