Terminarz szkoleń otwartych

Skuteczność dydaktyczna nauczyciela, czyli jak się inspirować i rozbudzić na nowo pasję nauczania

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Warszawa, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 6 marca 2019, 10:00-15:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Zmaksymalizowanie zaangażowania uczniów podczas lekcji
 • Przedstawienie konkretnych wskazówek strukturalnych i technik ogniskowania uwagi uczniów
 • Skategoryzowanie używanych materiałów dydaktycznych pod kątem ich użyteczności dla efektywnej nauki
 • Refleksja nad rolą i miejscem samodzielnej pracy pozalekcyjnej ucznia w procesie uczenia się zapamiętywania
 • Przedstawienie alternatywnego modelu funkcjonalnego zadania domowego zwiększającego zaangażowanie ucznia
 • Nakreślenie obszaru możliwości rozwijania kreatywności w codziennej pracy dydaktycznej
Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Program

 • Warunki konieczne do budowania zaangażowania uczniów podczas lekcji
 • Praktyczne wskazówki dla toku lekcji wynikające z teorii motywacji
 • Neurodydaktyczne wskazówki dla tworzenia warunków efektywnej nauki
 • Użyteczność i bezużyteczność poszczególnych rodzajów materiałów dydaktycznych dla efektywnej nauki
 • Funkcja, celowość i ograniczenia zadania domowego w perspektywie procesów zapamiętywania
 • Filozofia odwróconej lekcji w kontekście samodzielnej pracy pozalekcyjnej ucznia
 • Warunki rozwoju kreatywności ucznia podczas lekcji i w pracy domowej
 • Konsultacje/prezentacja dobrych praktyk/wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Prowadzący

 • Paweł Pienkiewicz - psycholog, psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny; jako trener pracował w obszarze pomocy społecznej oraz w oświacie, w tym jako dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli; stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami administracji publicznej; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, profilaktyki mobbingu w organizacji, radzenia sobie z agresją, pracy z rodziną dysfunkcyjną, rozwijania umiejętności wychowawczych; współprowadzi konsultacje superwizyjne dla zespołów wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl