Terminarz szkoleń otwartych

Organizacja pracy szkoły od 1 września 2019 r. w kontekście nowych przepisów

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Katowice, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 26 września 2019, 9:00-14:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w zakresie wdrażania zmian wynikających z nowelizacji ustaw prawa oświatowego (w szczególności ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do tych ustaw)
Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli/szkół/placówek oświatowych
 • wszyscy zainteresowani powyższą tematyką

Program

 • Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora szkoły po zmianie przepisów
 • Zasady ustalania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
 • Wynagradzanie nauczycieli, w tym dodatek za wychowawstwo, świadczenie „na start”
 • Zatrudnianie nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, limit umów na czas określony i przekształcenia tych umów
 • Czas pracy nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, między innymi zakres stosowania kar porządkowych, obowiązki dyrektora szkoły
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
 • Zmiany w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w szczególności w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
 • Przegląd pozostałych zmian wynikających z aktów prawnych – zestawienie
 • Zakres obowiązywania zmian w szkołach niepublicznych
 • Przepisy przejściowe
 • Pytania i odpowiedzi/konsultacje z wykładowcą

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.), ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer, wieloletni dyrektor szkoły, wykładowca na studiach zarządzania oświatą, promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN), egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl