Terminarz szkoleń otwartych

Młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania w pracy wychowawczej i dydaktycznej

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Wrocław, miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie

Termin: 5 listopada 2019, 10:00-15:00

Cena: 330 zł (330 zł netto)

Zgłaszam udział

Cele szkolenia

 • Pozornie wracamy do tego, co było - absolwenci klas ósmych trafiają do szkół średnich. Nie do końca. Aktualną sytuację od niedawnej dzielą dwa istotne lata rozwojowe w kluczowym etapie okresu dorastania. Ta różnica metrykalna skutkuje rozwojowo koniecznością zmierzenia się nauczycieli szkół średnich z wyzwaniem przez ostatnie lata zarezerwowanym dla nauczycieli gimnazjów, a charakterystycznych dla wczesnej adolescencji - nauczaniem i wychowaniem młodego człowieka w okresie burzy emocjonalno–hormonalnej, nasilonej identyfikacji z grupą oraz konfrontacyjnej postawy wobec dorosłych.
 • Wobec takich wyzwań proponujemy profesjonalne i praktyczne zgłębienie problemu, konkretne wskazówki i propozycje działań oraz refleksję nad osobistymi zasobami do pracy z młodszymi niż dotychczas uczniami, a także propozycje rozwoju własnego warsztatu pracy.
Podobne szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli/szkół/placówek oświatowych
 • wszyscy zainteresowani powyższą tematyką

Program

 • Niezbędnik psychologiczny – rozwój poznawczy 14-latka a 16–latka - kluczowe różnice, wskazówki do planowania pracy dydaktycznej
 • Niezbędnik psychologiczny – rozwój emocjonalno-społeczny 14-latka a 16–latka - kluczowe różnice, specyficzne wyzwania dla pracy wychowawczej
 • Specyfika okresu rozwojowego wczesnej adolescencji w zakresie relacji dziecko – dorosły, czyli „Jak ty się do mnie odzywasz?” i alternatywne sposoby reagowania nauczyciela
 • Specyfika okresu rozwojowego wczesnej adolescencji w zakresie nasilenia potrzeby przynależności i identyfikacji z grupą rówieśniczą – konsekwencje dla społeczności klasowej
 • Skutki rozwoju struktur przedczołowych kory mózgowej – tendencja do krytycznej oceny, toczenia sporów i udowadniania własnych racji – sposoby radzenia sobie podczas lekcji i w kontakcie indywidualnym
 • Kierunki niezbędnych oddziaływań profilaktycznych w okresie nasilonego eksperymentowania w zakresie zachowań ryzykownych, w tym, używania substancji psychoaktywnych
 • Zaburzenia równowagi hormonalnej w okresie wczesnej adolescencji – występowanie depresji młodzieńczej, samookaleczeń, tendencji samobójczych, zaburzeń odżywiania
 • Specyficzne umiejętności profesjonalne i predyspozycje osobiste nauczyciela użyteczne w pracy z młodszą młodzieżą
 • Pytania i odpowiedzi/konsultacje z wykładowcą

Prowadzący

 • Paweł Pienkiewicz - psycholog, psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny; jako trener pracował w obszarze pomocy społecznej oraz w oświacie, w tym jako dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli; stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami administracji publicznej; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, profilaktyki mobbingu w organizacji, radzenia sobie z agresją, pracy z rodziną dysfunkcyjną, rozwijania umiejętności wychowawczych; współprowadzi konsultacje superwizyjne dla zespołów wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl