Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Antoni Jeżowski Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia

okadka
Autor:Antoni Jeżowski
Tytuł:Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia
ISBN:978-83-61169-11-6
Stron:156
Format:168x236
Wydawca:Instytut Badań w Oświacie
Rok wydania: 2019
Cena:59,00 zł (netto 56,19 zł)

Zamówienie

Nowa książka Antoniego Jeżowskiego to opracowanie sięgające do źródeł prawa - ustaw i orzecznictwa sądowego, które pozwoli szczegółowo poznać wzajemne relacje (zawarte w różnych ustawach) pomiędzy rodzicami uczniów, wychowawcami oddziałów szkolnych oraz dyrektorami szkół.

Ustawa – Prawo oświatowe przyznała rodzicom i radom rodziców nowe zadania i uprawnienia oraz utrwaliła dotychczasowe, poszerzając kompetencje rad - m.in. o prawo do dysponowania własnym rachunkiem bankowym. Książka odpowiada więc np. na pytanie, czy mając ten rachunek rada może dokonywać zakupów dóbr lub usług, czy raczej „zaledwie” finansować (i jak?) zadania statutowe szkoły.

Na 160 stronach książki znaleźć można kompetencje, uprawnienia, obowiązki i zadania, rozsiane przez prawodawcę także w innych ustawach. Wśród nich takie jak: obowiązki rodziców przedszkolaka, ucznia realizującego obowiązek szkolny czy nauki, uprawnienia związane z rekrutacją uczniów, ich transportem do szkoły i do domu, kształceniem specjalnym uczniów, ich ocenianiem i egzaminami zewnętrznymi, pomocą materialną i wypoczynkiem.

Rady rodziców znajdą tu informacje dotyczące ich kompetencji (obowiązków i uprawnień), regulaminu i dokumentacji pracy, a także o m. in.: ich udziale w konkursach na stanowisko dyrektora lub w postępowaniu o odwołanie dyrektora szkoły, domniemanym występowaniu rady w roli „pracodawcy”, jej udziale w potencjalnym postępowaniu administracyjnym, zakresie kreowania informacji publicznej, roli w kształtowaniu sieci szkolnej oraz kwestii czy rada jest płatnikiem podatku VAT.

Książkę uzupełnia przykładowy regulamin pracy rady rodziców oraz aneks zawierający 207 zadań, uprawnień, obowiązków oraz kompetencji rodziców i rad rodziców, z odesłaniem do szczegółowego przepisu ustawowego.

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl