Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Krajowa Konferencja Nauczycieli Wychowawców

Data i miejsce konferencji

Data: 21-23.03.2023
(3 moduły; godz. 17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

III Krajowa Konferencja Nauczycieli Wychowawców odbędzie się w formule zdalnej i będzie obejmowała 3 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia będą się odbywały każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów konferencyjnych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w konferencji to 470 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 190 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (21 marca 2023 r., w godz. 17.00-19.00)

Przestępczość dzieci i młodzieży – odpowiedzialność prawna nieletnich

 • Zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich w oparciu o aktualne przepisy prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
 • Sposoby reagowania w przypadku ujawnienia sytuacji naruszenia prawa przez małoletniego, z uwzględnieniem podziału odpowiedzialności w zależności od sprawowanej funkcji (dyrekcja, wychowawca, opiekun ośrodka lub wycieczki, nauczyciel, pedagog, psycholog)
 • Praktyczne czynności profilaktyczne, z uwzględnieniem czynników, które sprzyjają przeciwdziałaniu przestępczości w szkole i naruszaniu prawa przez małoletnich uczniów

Sebastian Korecki (policjant z 26 letnim stażem pracy, od wielu lat współpracuje z szkołami jako koordynator ds. nieletnich i patologii, psycholog szkolny, prawnik, dyplomowany wykładowca, prowadzi szkolenia w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości małoletnich, psycholog interwencyjny w zakresie sytuacji kryzysowych)

MODUŁ II (22 marca 2023 r., w godz. 17.00-19.00)

Zadania szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej wobec ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Obowiązki nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych wobec ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU); indywidualizacja w pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela: zadania realizowane przez nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela; prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli wspomagających; kwalifikacje wymagane od nauczycieli wspomagających
 • Obowiązek zatrudniania specjalistów, w szczególności pedagogów specjalnych i psychologów: standardy zatrudniania specjalistów; zadania realizowane przez pedagoga specjalnego (w tym zadania, które mogą być wykonywane w ramach pensum); prowadzenie dokumentacji przez specjalistów; kwalifikacje wymagane od pedagogów specjalnych

Joanna Wrona (wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej - m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, wieloletni nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty, ekspertka prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w latach 2008–2015 współautorka zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami, współtwórczyni oraz recenzentka wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obecnie wicedyrektor szkoły specjalnej)

MODUŁ III (23 marca 2023 r., w godz. 17.00-19.00)

Zachowania opozycyjno-buntownicze ucznia w szkole - sposoby reagowania, metody pracy, podejmowanie działań

 • Prowokacja jako szczególny rodzaj zachowań trudnych – specyfika i zakres definicyjny
 • Postawy relacyjne warunkujące predyspozycje nauczyciela do wchodzenia w konfrontację / unikania konfrontacji / „nie wchodzenia na ring” z uczniami w sytuacjach prowokacji z ich strony
 • Model kształtowania wpływu wychowawczego: warunki konieczne i wspomagające
 • Strategie korygujące w oddziaływaniu na ucznia
 • Zakres doświadczeń korygujących realnych w warunkach szkoły
 • Założenia metody Konstruktywnej Konfrontacji Dawida W. Johnsona
 • 6 kroków Konstruktywnej Konfrontacji
 • „Strategie z rękawa” na niewspółpracujących uczniów
 • Ograniczenia i ryzyka stosowania metody Konstruktywnej Konfrontacji

Paweł Pienkiewicz (psycholog szkolny, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy i rodzinny, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator)

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całej konferencji) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.