Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
15.05.2024 (17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Ocenianie z uwzględnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych uczniów z uwagi na rodzaj niepełnosprawności i specyficzne trudności w uczeniu się

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 290 zł brutto.

Kinga Pałka

 • psycholog, socjolog, pedagog, trener Biofeedbacku
 • dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • psycholog w szkole ponadpodstawowej oraz psycholog-orzecznik w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • prowadzi szkolenia z zakresu prawa oświatowego, psychologii i pedagogiki

15.05.2024 (w godz. 17.00-19.00)

Ocenianie z uwzględnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych uczniów z uwagi na rodzaj niepełnosprawności i specyficzne trudności w uczeniu się

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – formy udzielanej pomocy
 • Zadania nauczycieli, wychowawców wynikające z przepisów prawa oświatowego
 • Dokumentowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Charakterystyka dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz symptomy trudności i wskazówki do pracy dla nauczycieli (przykłady dostosowań)
 • Uczeń z niepełnosprawnością: słabosłyszący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera
 • Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym: z zaburzeniami emocji, z nadpobudliwością psychoruchową oraz deficytami uwagi, ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), z inteligencja niższą niż przeciętna, przewlekle chory, szczególnie uzdolniony

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.
 • W wypadku problemów z wyświetlaniem się formularzy rejestracyjnych poniżej prosimy o skorzystanie z adresów:
  👉https://www.ibo.edu.pl/szkolenia/szkolenia.html
  👉lub https://niepelnosprawnosc2024.konfeo.com/pl/groups