Praktyczne szkolenie mające na celu zapoznanie z obowiązującymi od 1 września 2018 r. przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego, przygotowanie do wdrożenia nowych zasad i prowadzonej dokumentacji, opracowanie regulaminu oceny pracy (w tym wskaźników do obowiązujących kryteriów), analizę przepisów prawa pod kątem zadań oraz obowiązków dyrektora, nauczyciela i opiekuna stażu, omówienie regulacji obowiązujących w okresie przejściowym.

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie mające na celu omówienie zmian, które w swoich regulaminach muszą uwzględnić szkoły, ich wpływu na zasady organizacji wycieczek i imprez odbywających się poza szkołą oraz wyjść grupowych i odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.

Więcej informacji

Ważne informacje

Granty edukacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Pomorskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 (w tym m. in.: ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy)
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od września 2018 roku)
 • Ochrona danych osobowych w szkole z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r. (RODO)
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia, otyłość
 • Uczeń trudny czy zagubiony nauczyciel? Na czym bazować, jak planować działania wychowawcze, gdzie szukać wsparcia, jak rozwiązywać problemy?
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Organizacja pracy psychologiczno-pedagogicznej (w tym praca pedagoga szkolnego i system współpracy z innymi nauczycielami)
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna i materialna nauczyciela
 • Budowanie zespołu. Praca w zespole jako podstawowy warunek osiągania sukcesu pedagogicznego
 • Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej
 • Depresja jest bolesna - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl