Statut konstytucją szkoły 
Praktyczne szkolenie mające na celu nabycie/uaktualnienie wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych w 2018 r., poznanie sposobów szacowania ryzyka i jego skutków w przypadku utraty danych osobowych oraz nabycie kompetencji w zakresie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia UE (RODO)

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie mające na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrażania zmian wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Więcej informacji

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. oraz w arkuszach organizacyjnych
 • Ochrona danych osobowych w szkole z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r.
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna i materialna nauczyciela
 • Praca z uczniem w okresie dojrzewania
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Budowanie zespołu. Praca w zespole jako podstawowy warunek osiągania sukcesu pedagogicznego
 • Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej
 • Depresja jest bolesna - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencja uczniów?
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Filmoterapia - wykorzystanie filmów fabularnych na lekcjach wychowawczych
Więcej tematów

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl