Uwaga!

 • W związku z epidemią koronawirusa na terenie kraju zawieszamy (do odwołania) organizację wszystkich szkoleń, kongresów i konferencji stacjonarnych.
 • Jednocześnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową ofertą szkoleń online.

Akredytacja dla Ośrodka Szkoleniowego

 • Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 45/2019).
 • Uzyskana akredytacja jest dla Państwa m.in. gwarancją, że koszty szkoleń zrealizowanych przez nasz zespół spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (można je więc finansować ze środków publicznych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli).

 

Celem szkolenia jest: wyjaśnienie różnic pomiędzy pracą zdalną a zdalnym nauczaniem, przedstawienie nauczycielom i dyrektorom ich prawnych obowiązków w okresie pracy zdalnej, zdalnego nauczania lub pozostawania w gotowości do pracy omówienie konsekwencji nierzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, a także uświadomienie roli wychowawczej w czasie ograniczenia kontaktów społecznych. Zajęcia, z możliwością zadawania pytań, w małych, max 20 os. grupach, poprowadzi dr Jerzy Grad.

Więcej informacji

Po kilku tygodniach funkcjonowania szkół w nowych warunkach udało nam się zebrać wiedzę i opinie niezbędne do tego, by przygotować pierwsze WARSZTATY ONLINE poświęcone wsparciu szkół w obecnej, zdecydowanie nietypowej sytuacji. Na początek proponujemy Państwu, to co w naszej ocenie jest dziś najważniejsze – pracę nad emocjami własnymi, rodziców i uczniów. Dziesiątki rozmów, które odbyliśmy z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami utwierdzają nas w przekonaniu, że jest to źródło kluczowych kłopotów w szkołach. Dopiero po uświadomieniu sobie i zaakceptowaniu własnych emocji, da się rozwiązywać problemy techniczne, a także podejmować niezbędną refleksję nad celami i metodami nauczania. Zajęcia, w małych, ok. 15 os. grupach, poprowadzi Dawid Bałutowski.

Więcej informacji

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Absencja w szkole – perspektywa bezradnego wychowawcy?
 • Aktualizacja statutu szkoły w świetle orzecznictwa sądowego
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Finansowanie zadań oświatowych (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Mindfulness w pracy dyrektora/nauczyciela
 • Modyfikacja trudnych zachowań uczniów z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Mój uczeń nie zna polskiego, czyli dziecko cudzoziemskie/reemigrantów w polskiej szkole
 • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aspekty prawne w pracy dyrektora przedszkola/szkoły
 • Precedencja i protokół dyplomatyczny w samorządzie oraz szkole i placówce
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole
 • Rodzice w szkole - problemy, kompetencje, zadania, uprawnienia, rozwiązania organizacyjne
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole/placówce oświatowej
 • Starsi uczniowie w szkołach podstawowych/młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania i problemy w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Superwizja psychologiczna pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem i klasą
 • Trudny rodzic w szkole, czyli jak zmienić walkę we współpracę
 • Uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze ucznia w szkole - sposoby reagowania, metody pracy, podejmowanie działań
 • Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Dla pracowników JST oraz organów prowadzących

 • Zapisy w statucie podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla jednostek oświatowych
 • Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST
Więcej tematów

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz klauzula informacyjna RODO

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl